ILYO
Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „INTERNATIONAL LUTOSŁAWSKI YOUTH ORCHESTRA” (ILYO)

Wstęp

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „International Lutosławski Youth Orchestra – trzecia edycja”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja, priorytet Edukacja artystyczna 2015 (zwanego dalej „Projektem”), który ma na celu utworzenie międzynarodowej orkiestry młodzieżowej (zwanej dalej „Orkiestrą”), uczestniczącej w szeregu warsztatów, wykładów z udziałem uznanych europejskich muzyków i prelegentów. Finałem projektu będzie wspólny koncert Orkiestry w siedzibie Organizatora Projektu.
2. Opis Projektu wraz z harmonogramem i programem określony jest na stronie ilyo.filharmonia.szczecin.pl/2015/o projekcie
2. Organizatorem Projektu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 48 („zwany dalej Organizator”).
3. Do udziału w Projekcie mogą przystąpić muzycy z Europy (zwani dalej „Muzykami”) . 
4. Muzycy po pozytywnym rozstrzygnięciu wyników rekrutacji stają się Uczestnikami Projektu.
5. Uczestnicy Projektu są jednocześnie członkami Orkiestry.
6. Niniejszy Regulamin obejmuje działania podczas Projektu planowanego na rok 2015.


I. Zasady ogólne

1. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie Muzycy pomiędzy 18 a 26. rokiem życia (urodzeni między 1. stycznia 1989 r. a 1. czerwca 1997 r.), posługujący się w sposób komunikatywny językiem angielskim.
2. Muzycy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych zmian wprowadzanych przez Organizatora podanych na stronie internetowej Orkiestry.
3. Muzycy zobowiązani są do przestrzegania dat określonych przez Organizatora.
4. Organizator zapewnia noclegi w dniach 6–11 września 2015 r. oraz wyżywienie w dniach 7-12 września 2015 r. dla Uczestników Projektu.
5. Organizator zapewnia ubezpieczenie zdrowia i życia Uczestników Projektu.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji Projektu poniesionych przez Uczestników oraz kosztów ubezpieczenia instrumentów.


II. Rekrutacja do Projektu

1 W celu wzięcia udziału w Projekcie, należy zarejestrować się na stronie internetowej ilyo.filharmonia.szczecin.pl/2015/rekrutacja w dniach od 10.06. – 07.07. 2015r.
2. Rejestracja umożliwia Muzykom zalogowanie się i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w którym należy umieścić linki do nagrań wideo z własnym wykonaniem utworów wymaganych zgodnie z Regulaminem.
3. Muzycy w Formularzu Rekrutacyjnym muszą zamieścić informację potwierdzającą techniczną gotowość Muzyka do udziału w Projekcie od nauczyciela prowadzącego, wykładowcy, profesora lub dyplom/świadectwo ukończenia szkoły muzycznej etc. Dokument musi być przesłany w formacie PDF lub JPG.
4. Wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego po zalogowaniu możliwe jest od dnia rozpoczęcia rekrutacji (tj. 10.06.) do dnia 07.07.2015 roku.
5. Muzycy w Formularzu Rekrutacyjnym muszą zamieścić 2 nagrania wideo, z których:
a) jedno nagranie stanowi prezentację samodzielnie wykonanych fragmentów utworu „Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę” Béli Bartóka. Określone fragmenty dla poszczególnych instrumentów zostały udostępnione na stronie internetowej Projektu
b) drugie nagranie (dla poszczególnych instrumentów) określają następujące warunki:
  • skrzypce/ altówka/ wiolonczela – fragment dowolnej sonaty solowej/ partity/ suity Jana Sebastiana Bacha wybrany przez Muzyka ( czas trwania nagrania od 3 do 6 min.)
  • kontrabas – fragment dowolnego koncertu klasycznego wybrany przez Muzyka (czas trwania nagrania od 3 do 6 min.)
  • fortepian / czelesta/ instrumenty perkusyjne/ harfa – dowolna kompozycja ( lub jej fragment) wybrany przez Muzyka (czas trwania nagrania od 3 do 6 min.)
W przypadku pianistów nagranie na czeleście nie jest obowiązkowe.
Nagrania powinny zawierać prezentację z jednego ujęcia bez montażu, na nagraniach wideo muszą być widoczne twarz oraz sylwetka kandydata, utwory mogą być wykonywane z nut.
6. Muzycy, którzy chcą zostać koncertmistrzem, powinni wykonać i nagrać dodatkowy fragment utworu „Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę” Béli Bartóka (partia koncertmistrza skrzypce), w tym samym nagraniu z obowiązkowym fragmentem utworu Bartóka.
7. Nagranie wideo musi być przesłane w postaci linku do serwisu youtube (wideo niepubliczne) zgodnie z zasadami korzystania z serwisu youtube.
8. Zamieszczone nagrania wideo kandydata do Orkiestry widoczne są tylko i wyłącznie dla Organizatora, wykładowców oraz dyrygenta Orkiestry. 
9. Formularze Rekrutacyjne wraz z zakwalifikowanymi linkami do nagrań poddane zostaną ocenie przez wykładowców, inspektora oraz dyrygenta Orkiestry (zwanych dalej „Jury”).
10. Lista osób zakwalifikowanych do Orkiestry zostanie ogłoszona przez Jury dnia 21 lipca 2015 roku na stronie Projektu.
11. Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
12. Decyzja Jury o wyborze uczestników Orkiestry jest ostateczna i niepodważalna. Na powyższą decyzję odwołanie nie przysługuje.
13. Uczestnicy są zobligowani do potwierdzenia udziału w Projekcie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach rekrutacji. Potwierdzenie udziału należy przesłać na adres:
n.wesolowska@filharmonia.szczecin.pl.
14. Muzycy, którzy nie zostaną wybrani do składu Orkiestry zostaną wpisani na listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje Jury.
15. W przypadku braku potwierdzenia udziału w Projekcie (zgodnie z pkt II ppkt.11) lub rezygnacji uczestnika Projektu, w skład Orkiestry zostaną zakwalifikowani Muzycy z listy rezerwowej.
16. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie do dnia 31.07.2015 roku.

III. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 10 czerwca 2015 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia Regulaminu o szczegółowe zapisy, dotyczące etapów Projektu.
4. W przypadku nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Muzyka z Projektu.
5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie Oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu (Oświadczenie znajduje się w formularzu rejestracyjnym).
6. Informacje, w tym w szczególności dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym będącym zgłoszeniem do udziału w Projekcie, mogą zostać użyte/przetworzone przez Organizatora zarówno dla potrzeb niniejszego projektu jak i w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora, na co Uczestnik przystępując do udziału w Projekcie wyraża zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator.
7. Regulamin przygotowany został w dwóch wersjach językowych, przy czym w kwestiach spornych oraz w przypadku rozbieżności wiążąca jest wersja w języku polskim.

IV. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Projektu można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48.
2. Osobą upoważnioną do udzielania w imieniu Organizatora ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie niniejszego Regulaminu jest Natalia Wesołowska - n.wesolowska@filharmonia.szczecin.pl
3. Powyższy Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej Organizatora ilyo.filharmonia.szczecin.pl

Wszystkie edycje ILYO
Partnerzy
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /ilyo/editions/site_body_stop.php on line 4
COOKIESInformujemy, że w celu optymalizacji treści dostępnych w naszej stronie, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
Zamknij